De ultieme lijst met grafische organizers voor docenten en studenten

Grafische organizers integreren zowel tekst als visuals. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit een doeltreffende manier van onderwijzen en leren is. Het gebruik ervan kan uiterst nuttig zijn voor zowel leerkrachten als leerlingen, aangezien het de lessen boeiender en begrijpelijker maakt.

We hebben hieronder verschillende soorten grafische organizers opgesomd die je kunt gebruiken tijdens verschillende scenario’s, of je nu leest, schrijft, onderzoek doet of studeert voor examens. Elk hulpmiddel gaat vergezeld van een sjabloon dat je meteen kunt gebruiken.

Wat zijn grafische organizers

Een grafisch schema is een onderwijs- en leerinstrument dat wordt gebruikt om informatie en ideeën te ordenen op een manier die gemakkelijk te begrijpen en te internaliseren is. Door tekst en afbeeldingen te integreren, tonen grafische organisatoren relaties en verbanden tussen concepten, termen en feiten.

Grafische organizers kunnen in alle klassen worden gebruikt, en zijn bewezen effectieve leermiddelen voor begaafde kinderen en leerlingen met speciale behoeften. En bij volwassen lerenden kunnen grafische organizers helpen een verband te leggen tussen wat ze al weten en de nieuw verworven kennis.

Voordelen van grafische organisers

Verschillende soorten grafische organizers kunnen in het hele leerplan worden gebruikt om te onderwijzen, te leren en aantekeningen te maken. Ze zijn gemakkelijk te maken en maken informatie eenvoudiger.

 • Helpen bij het visualiseren of presenteren van informatie op een manier die gemakkelijker te begrijpen is, door grotere of complexe concepten of ideeën op te splitsen in kleinere en eenvoudigere delen.
 • Leerlingen de kans geven om actief bij te dragen en deel te nemen aan het leerproces door grafische organizers te maken.
 • Cognitieve vaardigheden helpen ontwikkelen, zoals brainstormen, kritisch en creatief denken, categoriseren en prioriteren van inhoud, reflectie, enz.
 • Voorkennis over een onderwerp helpen oproepen en snel koppelen aan nieuwe informatie
 • Bevordert zelfstudie. Door gebruik te maken van grafische organisatoren voor het maken van aantekeningen, analyseren, bestuderen, enz. kunnen leerlingen zich veel gemakkelijker vertrouwd maken met een les.

Soorten grafische organizers

Hier hebben we 19 soorten grafische organizers voor onderwijs en leren opgesomd. Op grond van hun uiteenlopende doeleinden kan je ze gebruiken bij het lezen, schrijven, onderzoeken, brainstormen en analyseren.

Grafische organizers voor het schrijven

1. Overtuigingsmap

De overtuigingsmap is een interactieve grafische organizer dat leerlingen helpt vertrouwd te raken met het proces van overtuigend schrijven. Het helpt hen bij het schetsen en voorbereiden van argumenten voor hun essays, toespraken, debatten, enz.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Kies een onderwerp dat je interesseert voor je essay/debat. Doe er goed onderzoek naar om genoeg informatie te verzamelen.

Stap 2: Bepaal de claim die je met je essay wilt maken. Begin je overtuigingsmap door dit eerst op te schrijven.

Stap 3: Noteer daarnaast de redenen voor die claim.

Stap 4: Schrijf vervolgens feiten, voorbeelden en informatie op om je redenering te onderbouwen.

Stap 5: Eindig je overtuigingsmap met de conclusie van je essay.

Overtuigings Kaart Sjabloon Soorten van Grafische Organisatoren
Overtuigingsmap Template (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

2. Volgorde diagram

Een grafisch volgorde diagram is een hulpmiddel om de volgorde van de stappen van een proces of een tijdlijn van gebeurtenissen, enz. te visualiseren. Het kan ook worden gebruikt voor het maken van aantekeningen, lesplanning en het schrijven van verhandelingen.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Identificeer de stappen in het proces of de gebeurtenis.

Stap 2: Gebruik een volgordeschema om deze stappen in volgorde te zetten.

Sjabloon

Sequence Graphic Organizer Soorten van Graphic Organizers
Volgorde Grafische Organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Grafische organizers voor het lezen

3. Story map

Een story map kan worden gebruikt om de verschillende elementen zoals personages, personages, thema’s, technieken, enz. te identificeren in een boek dat de leerlingen aan het lezen zijn. Het is een nuttige tool dat leerkrachten in de les kunnen integreren om het begrip van de leerlingen te verbeteren.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Lees het boek en zorg ervoor dat je het goed begrijpt.

Stap 2: Bespreek de verschillende belangrijke elementen die in het verhaal een rol speelden. Dit kunnen de personages zijn, de setting, het probleem en de oplossing, enz. Je kunt de story map tijdens de discussie invullen.

Stap 3: Zodra de kaart volledig is, kan je elk element afzonderlijk bespreken.

Story Map Grafische Organisator
Story Map Grafische Organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

4. Biografie grafische organizer

Dit is een tool dat helpt om een personage uit een roman, autobiografie of film of een historische figuur beter te begrijpen. Het vestigt de aandacht op verschillende belangrijke factoren in het leven van een persoon.

Hoe maak je het?

Stap 1: Verzamel zoveel mogelijk informatie over het personage dat je bestudeert. Je kunt ook online bronnen raadplegen, of navraag doen bij leraren of deskundigen.

Stap 2: Bij het analyseren van de informatie die je hebt verzameld, isoleer je de feiten die opvallen of waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn.

Stap 3: Gebruik je biografie schema om de informatie op een presenteerbare manier te ordenen. Je kunt ook afbeeldingen toevoegen om het begrijpelijker te maken.

Biografie Grafische Organisator
Biografie Grafische Organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

5. KWL grafiek

KWL grafiek wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie uit de voorkennis of ervaring van de student. Dit schema met 3 kolommen geeft de stadia weer van vóór het lezen (wat de lezer al weet), tijdens het lezen (wat de lezer wil leren) en na het lezen (wat de lezer heeft geleerd).

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Laat de leerlingen brainstormen over het gekozen onderwerp en alles wat ze erover weten opschrijven in de K-kolom.

Stap 2: Vraag hen een lijst op te stellen van vragen over wat zij willen weten in de W-kolom van het schema.

Stap 3: Laat ze tijdens of na het lezen van het boek/de les deze vragen beantwoorden in de L-kolom.

KWL schema Grafisch Organisator
KWL Diagram Grafische Organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Grafische organisatoren voor het onderwijs

6. Leerplannen

Leerplannen geven visueel weer wat de leerlingen uit een les moeten halen – vaardigheden, ideeën, kennis. Het geeft gewoonlijk een beeld op hoog niveau van de te bestuderen les/eenheid/cursus en het verband tussen de verschillende onderdelen ervan. Leerlingen kunnen leerplannen ook in de klas gebruiken om aantekeningen te maken.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Noteer in het midden van het plan het onderwerp (d.w.z. de naam van de les of de eenheid)

Stap 2: Brainstorm ideeën en informatie die ermee te maken hebben. Noteer deze op takken die uit het centrum komen. Zorg ervoor dat je ze plaatst op een manier die zinvol is om te onderwijzen of in een logische volgorde rond het centrum.

Stap 3: Voeg verbindingsstukken toe tussen deze elementen en voeg labels toe om de soort relatie tussen hen te benadrukken.

Leer map sjabloon
Leerplan sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

7. Analogie grafische organizer

De analogie grafische organizer gebruikt analogieën om leerlingen te helpen overeenkomsten en verschillen vast te stellen tussen een nieuw onderwerp en een onderwerp waarmee ze al vertrouwd zijn.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Kies een onderwerp/concept dat de leerlingen al kennen en dat in bepaalde opzichten analoog is aan het nieuwe onderwerp

Stap 2: Introduceer het nieuwe concept en laat de leerlingen het lezen en bespreken

Stap 3: Vraag de leerlingen om met behulp van een schema voor analogieën te brainstormen en de overeenkomsten en verschillen tussen de twee onderwerpen op te schrijven.

Stap 4: Vraag de leerlingen om op basis van het ingevulde schema een korte beschrijving van het nieuwe onderwerp te schrijven

Analogy Graphic Organizer Soorten van Graphic Organizers
Analogie Grafische Organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

8. Woordenschat grafische organizer

Dit instrument kan worden gebruikt om de woordenschatkennis van leerlingen te beoordelen. Je kunt grafische organisatoren maken met verschillende elementen om leerlingen te helpen nieuwe woorden te leren, en antoniemen en synoniemen te leren.

Woordenschat Grafische Organisator
Vocabulaire Grafische Organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

9. Probleemoplossende organizer

Probleemoplossende grafische organizers kunnen worden gebruikt om de probleemoplossende vaardigheden van de leerlingen te verbeteren. Het helpt studenten oplossingen voor problemen te identificeren en te evalueren.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Identificeer het probleem en schrijf het in het probleemvak

Stap 2: Vraag de leerlingen dan op te schrijven waarom zij denken dat het een probleem is

Stap 3: Laat ze brainstormen over alle mogelijke oplossingen en de voor- en nadelen die daaraan verbonden zijn.

Stap 4: Als ze de best mogelijke oplossing hebben gekozen, vraag hen dan alle mogelijke gevolgen op te sommen

Stap 5: De leerlingen kunnen dan suggesties doen om de gekozen oplossing verder te verbeteren

Probleem Oplossing Grafische Organisator Soorten Grafische Organisatoren
Probleemoplossende Grafische Organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Grafische organizers voor het leren

10. Tijdslijn grafisch overzicht

Tijdlijndiagrammen zijn een soort grafische organizers die een opeenvolging van gebeurtenissen in chronologische volgorde weergeven.

Ze komen van pas bij het bestuderen van de geschiedenis, omdat je ze kunt gebruiken om belangrijke historische gebeurtenissen die zich in een bepaalde periode hebben voorgedaan weer te geven, samen met belangrijke details zoals data en plaatsen waar ze plaatsvonden.

Daarnaast kunnen tijdlijndiagrammen ook worden gebruikt om de voortgang van iets (d.w.z. de groei van een bedrijf) of veranderingen te laten zien.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Identificeer de verschillende gebeurtenissen en de volgorde waarin ze plaatsvonden.

Stap 2: Gebruik een tijdlijnsjabloon om ze chronologisch te rangschikken

Stap 3: Vermeld belangrijke details zoals data, locaties en andere aanvullende informatie indien nodig.

Tijdlijn Diagram Sjabloon Soorten Grafische Organisatoren
Tijdschema Sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

11. T-diagram

Met T-diagrammen kunnen leerlingen twee kanten van een onderwerp bestuderen. Bijvoorbeeld: nadelen en voordelen, voors en tegens, verschillen en overeenkomsten, enz.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Teken een T-diagram en noteer de twee gebieden waarover je wilt brainstormen in elke kolomtitel.

Stap 2: Noteer feiten in elke kolom terwijl je brainstormt.

T Chart Graphic Organizer - Soorten van grafische organisatoren
T Diagram Grafische Organizer (Klik op het diagram om het online te bewerken)

12. Hiërarchie schema

Hiërarchie schema’s visualiseren de elementen van een systeem, organisatie of concept van de hoogste naar de laagste positie. Leerlingen kunnen dit instrument gebruiken om inzicht te krijgen in de boven- en ondergeschikte categorieën van een onderwerp en de relatie tussen die categorieën.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Identificeer het belangrijkste element onder het onderwerp dat je bestudeert. Noteer dit bovenaan het hiërarchisch schema.

Stap 2: Maak een lijst van de tweede laag subelementen die voortvloeien uit de eerste component die je hebt geïdentificeerd. Voeg een derde en vierde toe indien nodig.

Stap 3: Verbind deze met lijnen om te laten zien hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Hiërarchie diagram sjabloon
Hiërarchie Schema Sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

13. Sterrendiagram

Sterrendiagrammen worden gebruikt om de kenmerken van een gekozen onderwerp te ordenen. Het kan ook worden gebruikt om te brainstormen over nieuwe onderwerpen.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Kies het onderwerp dat je wilt bestuderen en schrijf het op in het midden van het sterrendiagram.

Stap 2: Noteer de kenmerken of eigenschappen die verband houden met de centrale thema’s op elk punt van de ster. Pas de punten van de ster aan, afhankelijk van het aantal eigenschappen dat je opschrijft.

Sterrendiagram Grafisch Organisator
Sterrendiagram Grafische Organisator (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Grafische organizers voor Brainstormen

14. Clusterdiagram

Clusterdiagrammen kunnen worden gebruikt om een brainstormsessie te vergemakkelijken of het genereren van ideeën te structureren en zelfs om te helpen bij het verkennen van nieuwe onderwerpen.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Kies een interessant onderwerp om te onderzoeken. Deze moet in het midden van het diagram worden geplaatst.

Stap 2: Brainstorm rond dit hoofdidee en bedenk subthema’s die ermee te maken hebben. Plaats ze rond het midden.

Stap 3: Brainstorm bij elk van de subthema’s en schrijf er verwante ideeën rond op.

Stap 4: Voeg zoveel lagen toe als je wilt. Gebruik echter kleurcodering om elke tak van de gedachte te benadrukken. Dit maakt het eenvoudiger om het clusterdiagram te lezen en te begrijpen.

Clusterdiagram Sjabloon
Clusterdiagram Sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

15. Lotus diagram

Lotusdiagram is een analytisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt om bredere en complexere onderwerpen op te splitsen in kleinere componenten voor een beter begrip. Het kan gebruikt worden om te brainstormen en nieuwe onderwerpen te bestuderen.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Teken een 3×3 rooster in het midden. Schrijf op het vierkant in het midden het hoofdonderwerp dat moet worden onderzocht.

Stap 2: Schrijf de gerelateerde subonderwerpen op terwijl je brainstormt.

Stap 3: Teken nog 8 3×3 rasters rond het raster in het midden. Elk van deze kan worden gebruikt om feiten op te schrijven die je rond elk deelonderwerp brainstormt.

Lotus Diagram Sjabloon
Lotus Diagram Sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

16. Oorzaak en gevolg grafische organizer

Dit soort organizer toont de oorzaken en gevolgen van een gebeurtenis. De oorzaak is de reden waarom iets is gebeurd, en het gevolg is het resultaat van wat er is gebeurd. Visualisatie helpt om de verschillende oorzaak en gevolg relaties duidelijk te begrijpen.

Hoe gebruik je het?

Stel met behulp van een grafisch overzicht van oorzaken en gevolgen vast wat de oorzaken en gevolgen zijn van het probleem dat je bestudeert of waarover je schrijft. Er kunnen verschillende modellen van oorzaak en gevolg zijn, zoals één oorzaak die leidt tot één gevolg of meerdere gevolgen, of meerdere oorzaken die leiden tot één gevolg of meerdere gevolgen.

  null
 • Eén oorzaak leidt tot verschillende gevolgen
 • Meerdere oorzaken die leiden tot één gevolg (Je kunt hier een visgraatdiagram gebruiken)
 • Elke oorzaak heeft een verwant effect
 • De ene oorzaak brengt een andere oorzaak teweeg die tot een andere leidt
Oorzaak en gevolg grafisch organizer
Oorzaak en gevolg grafische organizer (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

17. Mind map

Een mindmap is een hulpmiddel om de vrije gedachtestroom vast te leggen en wordt veel gebruikt om te brainstormen over onderwerpen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt om informatie over een onderwerp te ordenen en te groeperen.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Noteer in het midden het onderwerp waarover je aan het brainstormen bent.

Stap 2: Schrijf de gebrainstormde ideeën/gedachten op de takken die uit het midden naar voren komen.

Stap 3: Breid elk subidee uit met meer feiten. Je kunt steeds meer informatie aan je mindmap toevoegen tot je genoeg hebt.

Mindmap Sjabloon
Mindmap Sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Grafische organizers voor vergelijken en contrast

Hier hebben we 19 soorten grafische organisatoren voor onderwijs en leren opgesomd. Op grond van hun uiteenlopende doeleinden kan je ze gebruiken bij het lezen, schrijven, onderzoeken, brainstormen en analyseren. Het beste van alles is dat je onze Compare and Contrast Chart Maker kunt gebruiken om ze te tekenen.

18. Dubbele bubbel kaart

De dubbele bubbelkaart is een van de populaire denkkaarten. Het lijkt veel op een Venn-diagram en wordt gebruikt om gelijksoortige en verschillende kwaliteiten tussen twee dingen vast te stellen.

Hoe gebruik je het?

Stap 1: Noteer de twee ideeën/onderwerpen die je vergelijkt in de twee bubbels in het midden.

Stap 2: Terwijl je brainstormt en het onderwerp analyseert, noteer je de verschillen in de bubbels die uit het centrum stralen.

Stap 3: Noteer de overeenkomsten in de tekstballonnen die beide onderwerpen gemeen hebben.

Dubbele Bellenkaart Grafisch Organisator
Dubbele Bubbel Kaart Sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

19. Venn-diagram

Een ander grafisch schema dat je helpt om een vergelijking van verschillen en gelijkenissen tussen twee onderwerpen visueel weer te geven, is het Venn-diagram. Wat deze kaart onderscheidt van de dubbele bubbelkaart is dat zij meer dan twee onderwerpen en één gemeenschappelijk gebied kan omvatten.

Hoe gebruik je het?

De ultieme lijst van grafische organizers voor leerkrachten en leerlingen

Het werkt hetzelfde als de dubbele bubbel kaart.

Stap 1: Noteer de te vergelijken onderwerpen bovenaan elke cirkel.

Stap 2: Noteer de verschillen of unieke kenmerken binnen de eigen sector en vermijd daarbij het overlappende gebied.

Stap 3: Maak een lijst van de overeenkomsten in de gemeenschappelijke ruimte.

Venn Diagram Sjabloon
Venn Diagram Sjabloon (Klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Toevoegen aan onze lijst van grafische organizers voor leraren en leerlingen

Hoewel we in dit bericht 19 soorten grafische organizers hebben behandeld, zijn er nog veel meer die nuttig kunnen zijn voor onze gebruikers. Meer weten? Vermeld in de commentaar sectie hieronder om de lijst van ultieme grafische organizers te blijven uitbreiden.  

Leave a comment

*
*

three + 18 =

Back to top