Przewodnik po modelu 7S McKinseya

Model 7S McKinseya, mimo że został wynaleziony pod koniec lat 70., nadal pomaga odnosić sukcesy firmom każdej wielkości. Ramy koncepcyjne do kierowania realizacją strategii.

W tym przewodniku przedstawimy model 7S McKinseya i pokażemy, jak go zastosować do oceny i poprawy wyników.

Definicja modelu 7S McKinseya

Model 7S McKinseya jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi planowania strategicznego. Przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują go do analizy wewnętrznych elementów wpływających na sukces organizacji.

Model uwzględnia 7 z tych elementów i uważa, że są one wzajemnie powiązane, dlatego też trudno jest dokonać znaczącego postępu w jednym obszarze, nie czyniąc postępu w innych. W związku z tym, aby odnieść sukces, organizacja powinna zapewnić, że wszystkie te elementy są do siebie dopasowane i wzmocnione.

Model dzieli te 7 elementów na dwie kategorie:

Elementy twarde – Strategia, Struktura, Systemy (są łatwiejsze do zidentyfikowania i zdefiniowania oraz mogą być bezpośrednio kształtowane przez kierownictwo).

Elementy miękkie – wspólne wartości, umiejętności, styl, personel (są one trudniejsze do zdefiniowania, ponieważ są mniej namacalne, ale równie ważne, jak elementy twarde).

Możesz użyć modelu:

  null
 • Aby z powodzeniem realizować nowe strategie,
 • Aby przeanalizować, jak różne kluczowe części organizacji współpracują ze sobą,
 • Aby ułatwić zmiany w organizacji,
 • Pomóc w ujednoliceniu procesów podczas fuzji lub przejęcia,
 • W celu wspierania myślenia kadry kierowniczej podczas wdrażania strategii i zarządzania zmianą.

7 elementów modelu 7S McKinseya

 1. Strategia
 2. Struktura
 3. System
 4. Umiejętności
 5. Personel
 6. Styl zarządzania
 7. Wartości wspólne

Przyjrzyjmy się tym elementom bardziej szczegółowo.

Strategia

Strategia to plan, który firma opracowuje w celu, utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. Składa się z zestawu decyzji i działań, które muszą być podjęte w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu zewnętrznym firmy, które obejmuje jej klientów i konkurentów.

Skuteczna strategia powinna znaleźć zewnętrzne możliwości i rozwinąć niezbędne zasoby i zdolności, aby przekształcić zmiany środowiskowe w źródła nowej przewagi konkurencyjnej.

Struktura

Struktura to schemat organizacyjny przedsiębiorstwa. Przedstawia on sposób organizacji poszczególnych jednostek i działów firmy, kto komu podlega oraz podział i integrację zadań. Struktura firmy może być hierarchiczna lub płaska, scentralizowana lub zdecentralizowana, autonomiczna lub zlecona na zewnątrz, wyspecjalizowana lub zintegrowana. W porównaniu do większości innych elementów ten jest bardziej widoczny i łatwiejszy do wymiany.

Wzór struktury organizacyjnej dla Modelu 7S McKinsey'a
Schemat organizacyjny (Kliknij szablon, aby edytować go online)

System

Są to działania podstawowe i poboczne, które stanowią część codziennego funkcjonowania firmy. Systemy obejmują podstawowe procesy, takie jak rozwój produktu i działania wspierające, takie jak zasoby ludzkie lub księgowość.

Umiejętności

Umiejętności to zestaw umiejętności i zdolności zasobów ludzkich organizacji. Kompetencje kluczowe lub umiejętności pracowników są niematerialne, ale odgrywają istotną rolę w osiąganiu trwałej przewagi konkurencyjnej.

Personel

Najcenniejszym aktywem strategicznym organizacji jest jej personel, czyli zasoby ludzkie. Ten element koncentruje się na liczbie pracowników, rekrutacji, rozwoju pracowników, wynagrodzeniu i innych czynnikach motywacyjnych.

Styl

Odnosi się to do stylu zarządzania kierownictwa firmy. Obejmuje działania, jakie podejmują, sposób, w jaki się zachowują i jak ze sobą współdziałają.

Wspólne wartości

Wspólne wartości nazywane są również celami nadrzędnymi i stanowią element, który jest rdzeniem modelu. Jest to zbiorowy system wartości, który jest centralnym elementem kultury organizacyjnej i reprezentuje standardy i normy, postawy i przekonania firmy. Jest on uważany za najbardziej fundamentalny budulec organizacji, który stanowi podstawę dla pozostałych sześciu elementów.

McKinsey 7S Model
Model 7S McKinseya (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Jak korzystać z modelu 7S McKinseya?

Model ten może być wykorzystany określenia luki pomiędzy tym, co firma robi obecnie, a tym, co musi zrobić, aby z powodzeniem zrealizować strategię.

Krok 1: Przeanalizuj obecną sytuację swojej organizacji

W tym miejscu należy zrozumieć obecną sytuację organizacji w odniesieniu do 7 elementów. Analizując je dokładnie, będziesz miał szansę sprawdzić, czy są one efektywnie dopasowane.

Poniższe pytania kontrolne pomogą Ci zbadać Twoją sytuację.

Strategia

  null
 • Jaki jest cel strategii Twojej firmy?
 • Jak wykorzystujesz swoje zasoby i możliwości, aby to osiągnąć?
 • Co sprawia, że wyróżniasz się na tle konkurencji?
 • Jak konkurować na rynku?
 • Jak zamierzasz dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych?

Struktura

  null
 • Jaka jest Twoja struktura organizacyjna?
 • Kto podejmuje decyzje? Kto komu składa raporty?
 • Czy proces decyzyjny jest scentralizowany czy zdecentralizowany?
 • W jaki sposób pracownicy dostosowują się do strategii?
 • W jaki sposób informacje są dzielone w całej organizacji?

Sytems

  null
 • Jakie są podstawowe procesy i systemy organizacji?
 • Jakie są kontrole systemu i gdzie się znajdują?
 • Jak śledzisz postępy?
 • Jakich procesów i zasad trzyma się zespół, aby utrzymać się na właściwym torze?

Umiejętności

  null
 • Jakie są kluczowe kompetencje organizacji? Czy umiejętności te są wystarczające?
 • Czy są jakieś braki w umiejętnościach?
 • Czy pracownicy są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania swojej pracy?
 • Jakie działania podejmujesz w celu monitorowania, oceny i doskonalenia umiejętności?
 • Z czego znana jest firma?

Personel

  null
 • Ilu pracowników jest zatrudnionych?
 • Jakie są aktualne potrzeby kadrowe?
 • Czy są jakieś braki w wymaganych zasobach?
 • Co należy zrobić, aby je rozwiązać?

Styl

  null
 • Jaki jest styl zarządzania?
 • Jak pracownicy reagują na ten styl?
 • Czy pracownicy są nastawieni na rywalizację, współpracę czy współdziałanie?
 • Jakiego rodzaju zadania, zachowania i wyniki są nagradzane przez lidera?
 • Jakiego rodzaju zespoły funkcjonują w organizacji? Czy istnieją prawdziwe zespoły, czy są to tylko nominalne grupy?

Wspólne wartości

  null
 • Jaka jest misja i wizja organizacji?
 • Jakie są Twoje idealne i prawdziwe wartości?
 • Jakie są podstawowe wartości, na których opiera się organizacja?
 • W jaki sposób firma wciela te wartości w życie codzienne?

Krok 2: Określenie idealnej sytuacji organizacji

Z pomocą kierownictwa wyższego szczebla sprecyzuj, gdzie chcesz się znaleźć i jaki optymalny projekt organizacyjny chcesz osiągnąć. Ułatwi to wyznaczenie celów i wymyślenie solidnego planu działania w celu wdrożenia strategii.

Ponieważ optymalna pozycja, na której chcesz się znaleźć, nie jest Ci jeszcze znana, będziesz musiał zebrać dane i spostrzeżenia poprzez badania nad projektami organizacyjnymi konkurentów i tym, jak radzili sobie ze zmianami organizacyjnymi. Odpowiedzi na powyższe pytania to tylko punkt wyjścia.

Aby zrozumieć, w czym Twoja organizacja jest najlepsza, skorzystaj z zasady jeża autorstwa Jima Collinsa

Krok 3: Opracuj swój plan działania

Tutaj określisz, które obszary wymagają wyrównania i jak to zrobisz. Rezultatem tego kroku powinien być szczegółowy plan działania z wyszczególnieniem poszczególnych kroków, które należy podjąć, aby dojść do pożądanej sytuacji, wraz z innymi ważnymi szczegółami, takimi jak właściciele zadań, ramy czasowe, środki ostrożności i tak dalej.

Szablon Planu Działania dla zastosowania Modelu 7S McKinsey'a
Szablon planu działania (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Krok 4: Wdrożenie planu działania

Skuteczne wykonanie planu działania zależy od tego, kto go wykona. Dlatego musisz upewnić się, że przydzielasz zadania odpowiednim osobom w Twojej organizacji. Dodatkowo, można również zatrudnić konsultantów, którzy poprowadzą ten proces.

Krok 5: Od czasu do czasu dokonuj przeglądu 7 elementów

Ponieważ 7 elementów podlega ciągłym zmianom, konieczna jest ich okresowa weryfikacja. Zmiana jednego elementu będzie miała wpływ na wszystkie pozostałe, co będzie wymagało wdrożenia nowego projektu organizacji. Należy często analizować sytuację, aby być świadomym działań naprawczych, które należy podjąć.

Zalety i wady modelu 7S McKinseya

Zalety

 • Uwzględnia 7 elementów dopasowania strategicznego, co jest bardziej efektywne niż tradycyjny model, który koncentruje się tylko na strategii i strukturze;
 • Pomaga dopasować procesy, systemy, ludzi i wartości organizacji;
 • Ponieważ szczegółowo analizuje każdy element i relacje między nimi, gwarantuje, że nie przeoczysz żadnych luk spowodowanych zmianą strategii;
 • Pomaga organizacjom określić, w jaki sposób powinny one dostosować różne kluczowe części organizacji, aby osiągnąć swoje cele.

Wady

  null
 • Wymaga od organizacji przeprowadzenia wielu badań i benchmarkingu, co sprawia, że jest czasochłonne;
 • Skupia się jedynie na elementach wewnętrznych, nie zwracając uwagi na elementy zewnętrzne, które mogą wpływać na wyniki organizacji;
 • Wymaga pomocy kierownictwa wyższego szczebla, która może nie być łatwo dostępna w zależności od tego, jak bardzo są oni zajęci.

Aby przeanalizować i zrozumieć wydajność lub funkcjonowanie organizacji należy zastosować model six-box Weisboarda.

Co sądzisz o Modelu 7S McKinseya?

Model 7S McKinseya to sprawdzony model pomagające organizacjom zrozumieć, w jaki sposób przejść z obecnej sytuacji do sytuacji, w której chciałyby się znaleźć.

Być może jesteś wielkim fanem modelu 7S McKinseya, a może wolisz inne rozwiązania, które sprawdziły się w Twoim przypadku. Chętnie dowiemy się, co sądzisz na ten temat. Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy poniżej. 

Leave a comment

*
*

dziewiętnaście − 9 =

Back to top