Sơ đồ sử dụng

Mô hình giá trị ròng - Value Net

Mô hình giá trị ròng - Value Net

Xác định những người chơi chính trong ngành của bạn và đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt bằng cách sử dụng mô hình Value Net. Các mẫu tạo sẵn, khả năng cộng tác trong thời gian thực và khung không giới hạn để lập kế hoạch chiến lược.

LSử dụng Lean UX

LSử dụng Lean UX

Sử dụng Lean UX để giúp bạn nhanh chóng xây dựng các sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm. Nhiều mẫu canvas UX tinh gọn mà bạn có thể cộng tác với nhóm của mình trong thời gian thực.

khung Cynefin

khung Cynefin

Hình dung các vấn đề phức tạp với các mẫu khung khái niệm Cynefin và đưa ra các quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn.

khung HEART

khung HEART

Hiểu sâu hơn về thiết kế UX thành công với khung HEART. Sử dụng các mẫu có thể chỉnh sửa để đo lường hiệu quả của trải nghiệm người dùng của bạn và thực hiện các thay đổi cho phù hợp.

Mô hình 3 chân trời (3 Horizons Model)

Mô hình 3 chân trời (3 Horizons Model)

Hình dung nhu cầu kinh doanh hiện tại của bạn đồng thời cho phép tăng trưởng và mở rộng trong tương lai. Sử dụng mô hình 3 chân trời (3 Horizons Model) để suy nghĩ một cách chiến lược về các cơ hội kinh doanh.

Phương pháp RICE Framework

Phương pháp RICE Framework

Hình dung tất cả các nhiệm vụ bạn cần hoàn thành và chỉ định điểm cho chúng bằng cách sử dụng khung RICE. Điểm số giúp bạn xác định cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc của mình dựa trên mức độ quan trọng của mỗi nhiệm vụ.