Nền Tảng Trực Quan Creately

Creately kết hợp sự đơn giản của bảng trắng với sức mạnh của cơ sở dữ liệu để giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn và thúc đẩy sự đổi mới.

Nền Tảng Trực Quan Creately

Tất cả bắt đầu từ cách chúng tôi xem xét dữ liệu

Trong khi những người khác xem dữ liệu là một phần của ứng dụng của riêng họ hoặc một phần của bảng tính hoặc bảng, thì Creately coi dữ liệu là “các mục”.

Các mục có thể được quản lý trực quan, di chuyển, nhóm lại hay phát theo cách bạn muốn.

Bước 1. Giải phóng dữ liệu của bạn khỏi các bảng

Hình ảnh vượt ra ngoài thị giác

Các mục trên không gian làm việc không chỉ là những những hình đẹp, chúng được liên kết dữ liệu và nhận biết ngữ cảnh. Thêm dữ liệu, ghi chú, nhiệm vụ, trạng thái quy trình làm việc và hơn thế nữa.

Bản vẽ tự do cho phép bạn thêm BẤT KỲ ĐIỀU GÌ và có được những siêu năng lực này. Cho phép bạn mô hình hóa các quy trình làm việc linh hoạt nhất để phù hợp với ngữ cảnh của bạn.

Bước 2. Liên kết dữ liệu và ghi chú với các mục trực quan.

Mọi thứ luôn được 'đồng bộ hóa'

Trên Creately, bạn có thể hiển thị cùng một mục như một tờ giấy nhớ, một bước quy trình, một hình que hoặc một chiếc bánh! (nếu bạn nghĩ rằng nó hiệu quả).

Hiển thị thông tin theo cách bạn muốn dựa trên ngữ cảnh và bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được đồng bộ hóa trên tất cả những nơi nó được sử dụng và liên kết.

Bước 3. Cung cấp sức mạnh dữ liệu cho chế độ xem nhiều góc nhìn

Tích hợp dữ liệu có ý nghĩa

Trên Bản vẽ Creately, bạn có thể mang các mục từ nhiều nền tảng thường không liên quan đến nhau. Sắp xếp, nhóm và di chuyển chúng để tạo quy trình làm việc tùy chỉnh. Không giống như kiểu nhập dữ liệu “tất cả hoặc không có gì”, Creately cho phép bạn kéo-thả những gì bạn muốn vào nơi bạn muốn.

Mở rộng nền tảng cốt lõi của bạn bằng cách thêm siêu dữ liệu, ghi chú và thông tin bổ sung mà nền tảng máy chủ sẽ không cho phép bạn.

Dữ liệu từ nguồn được đồng bộ hóa trở lại, dữ liệu được thêm vào Creately vẫn ở bên trong Creately và được đồng bộ hóa với tất cả các ngữ cảnh.

Bước 4. Tăng cường và mở rộng các ứng dụng công việc của bạn

Nhiệm vụ và quy trình làm việc cốt lõi

Thêm nhiệm vụ vào BẤT CỨ THỨ GÌ bằng cách thêm ‘vai trò nhiệm vụ’. Thêm nhiều vai trò nhiệm vụ, xây dựng quy trình làm việc với nhiều thành viên và phân công trách nhiệm rõ ràng

Chế độ xem ‘Nhiệm Vụ Của Tôi’ cung cấp cho bạn một trung tâm điều khiển để tổ chức tuần làm việc của bạn.

Bước 5. Hoàn thành công việc với Nhiệm Vụ Của Tôi và quy trình làm việc

6 khối xây dựng cốt lõi

Với các khả năng cốt lõi của Creately, bạn có thể xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ và trực quan để giải quyết bất kỳ loại quy trình làm việc hoặc thách thức nhóm nào.

Không gian làm việc trực quan

Cơ sở dữ liệu tùy chỉnh

Quản lý công việc

Cộng tác nhiều người tham gia

Wiki & Ghi chú

Mô hình hóa & Sơ đồ hóa